Remuneration Policy Likewize Insurance Services BV

(below 'LIS')

Target remuneration policy

The objective behind LIS's remuneration policy is to reward employees for the desired knowledge, experience, skills, behavior and performance according to an internal system and in accordance with the market. Preventing careless customer treatment is also an important objective of the remuneration policy. Through its remuneration policy, LIS ensures that employees always put the customer's interests first.

The LIS remuneration policy applies to all LIS employees, including freelancers and temporary workers.

LIS' remuneration policy is part of the Likewize Group's global remuneration policy, of which LIS is a part.

Performance management

All employees have a job description, in which tasks, responsibilities, authorities and knowledge requirements are laid down. An appropriate remuneration level has been determined on the basis of the job descriptions

At the beginning of the year, the business objectives are translated into team objectives and discussed with the employees. If necessary, the direct supervisor translates the team objectives into individual objectives. The objectives are drawn up according to the SMART principle and are financially focused for a maximum of 50%.

At the end of the year, the extent to which the goals have been achieved is evaluated, resulting in a rating category. When determining this assessment category, the extent to which the employee complies with The Greater Good (code of conduct) of LIS and has successfully completed the compliance training based on this is taken into account.

Components of remuneration policy

All LIS employees are eligible for a fixed income, variable remuneration and fringe benefits.

Fixed income

LIS has a salary structure that consists of 14 levels (from 1 (lowest) to 14). Each of these levels has a minimum and maximum salary with a target zone within them. These amounts are based on market data. Salaries are assessed annually, both internally and externally.

The salaries are evaluated annually on 1 April. Progression in the salary scale depends on the outcome of the assessment and on the wage margin made available.

Variable pay (Bonus)

Employees may be eligible for a bonus. The bonus will be awarded in the event of a particularly good individual performance in a manner that is objectively observable and determined . The bonus is incidental in nature and the amount is partly related to the monthly salary and financial results of LIS.

The aim of the bonus policy is to encourage compliance with the targets set for the employee. In particular, these objectives should be long-term objectives, to prevent employees from being focused on short-term results.

Evaluation of remuneration

Policy LIS remuneration policy is periodically evaluated for effectiveness and amended where necessary to prevent undesirable developments. This evaluation is part of the evaluation of the global remuneration policy of the Likewize Group of which LIS is a part. The management of LIS is responsible for the drafting, application and evaluation of this policy.

Beloningsbeleid

(hieronder ‘LIS’)

Doelstelling beloningsbeleid

De doelstelling achter het beloningsbeleid van LIS is om medewerkers te belonen voor de gewenste kennis, ervaring, vaardigheden, gedrag en prestaties volgens een intern systeem en op marktconforme wijze. Het voorkomen van onzorgvuldige klantbehandeling is tevens een belangrijk doel van het beloningsbeleid. LIS zorgt er middels het beloningsbeleid voor dat medewerkers het klantbelang te allen tijd voorop stellen.

Het beloningsbeleid van LIS is van toepassing op alle medewerkers van LIS, inclusief freelancers en uitzendkrachten.

Het beloningsbeleid van LIS maakt deel uit van het mondiale beloningsbeleid van de Likewize Groep, waar LIS deel van uitmaakt.

Performance management

Alle medewerkers hebben een functieomschrijving, waarbinnen taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kennisvereisten zijn vastgelegd. Op basis van de functieomschrijvingen is een passend beloningsniveau vastgesteld.

Aan het begin van het jaar worden de business doelstellingen vertaald naar teamdoelstellingen en besproken met de medewerkers. De direct leidinggevende vertaalt de teamdoelstellingen zonodig naar individuele doelstellingen. De doelstellingen worden opgesteld volgens het SMART- principe en zijn maximaal voor 50% financieel gericht.

Aan het eind van het jaar wordt de mate waarin de goals zijn behaald geëvalueerd, wat resulteert in een beoordelingscategorie. Bij het vaststellen van deze beoordelingscategorie wordt meegewogen in welke mate de medewerker The Greater Good (gedragscode) van LIS naleeft en de daarop gebaseerde compliancetrainingen met goed gevolg heeft afgelegd.

Componenten beloningsbeleid

Alle medewerkers van LIS komen in aanmerking voor een vast inkomen, variabele beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vast inkomen

LIS kent een salarisgebouw dat bestaat uit 14 niveaus (van 1 (laagste) tot en met 14). Elk van deze niveaus kent voor wat betreft het salaris een minimum- en maximum met daarbinnen een targetzone. Deze bedragen zijn gebaseerd op marktdata. Salarissen worden jaarlijks zowel intern als extern getoetst.

Jaarlijks per 1 april worden de salarissen geëvalueerd. Doorgroei in de salarisschaal is afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling en van de beschikbaar gestelde loonruimte.

Variabele beloning (Bonus)

Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een bonus. De bonus zal worden toegekend in geval van een bijzonder goede individuele prestatie op een wijze die objectief waarneembaar en vastgesteld is. De bonus heeft een incidenteel karakter en de hoogte is mede gerelateerd aan het maandsalaris en financiële resultaten van LIS.

Het bonusbeleid heeft tot doel te stimuleren dat voldaan aan de doelstellingen, die voor de medewerker zijn vastgesteld. Deze doelstellingen dienen met name lange termijn doelstellingen te zijn, om te voorkomen dat medewerkers voor resultaten op korte termijn gericht zijn.

Evaluatie beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van LIS wordt periodiek geëvalueerd op effectiviteit en waar nodig gewijzigd ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen. Deze evaluatie vormt onderdeel van de evaluatie van het mondiale beloningsbeleid van de Likewize Groep waar LIS deel van uitmaakt. De directie van LIS is verantwoordelijk voor de opstelling, toepassing en evaluatie van dit beleid.